Danh mục dự án đang đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019