Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND – UBND thành phố, năm 2016 phòng Quản lý đô thị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phòng đã chủ dộng xây dựng kế hoạch công tác, quan tâm đến tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất những giải pháp, đảm bảo yêu cầu về thời gian, hiệu quả và chất lượng.

Tại Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác chuyên môn năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016; Báo cáo thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016; Báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2016. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, cụ thể như sau:

– Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

– Tỷ lệ dân số khu vực 4 phường trung tâm sử dụng nước sạch đạt 90%.

– Tỷ lệ dân số khu vực 3 phường mới sử dụng nước sạch đạt 10%.

– Tỷ lệ đường liên thôn, tổ được bê tông hóa đạt 86%.

– Tỷ lệ thu gom rác thải tại 4 phường trung tâm đạt 100%.

– Tỷ lệ thu gom rác thải tại 2 phường mới và 2 xã đạt 57%.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, trật tự an toàn giao thông.

– Tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang đô thị theo kế hoạch được giao

– Tổ chức kiểm tra, sửa chữa mặt đường một số tuyến nội thành đã bị hư hỏng.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, phong Quản lý đô thị tiếp tục duy trì và phát huy những mặt tích cực, khắc phục hạn chế, phối hợp cùng tập thể các phòng ban chuyên môn của thành phố phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố năm 2017.