Phường Xuất Hóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4

Trong thời gian 04 ngày( 22/8 -25/8) các học viên được nghiên cứu, học tập 07 chuyên đề gồm: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về quốc phòng an ninh, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam;  Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, pháp lệnh dự bị động viên. Sau khi viết bài thu hoạch, các học viên được cấp chứng chỉ.

 Việc triển khai bồi dưỡng hoạt động bồi dưỡng kiến thức ngay tại phường Xuất Hóa đã khắc phục được tình trạng phải gửi học viên tham gia bồi dưỡng cùng với các đơn vị xã, phường khác trên địa bàn thành phố nhằm củng cố kiến thức, giúp các hội, đoàn thể trực tiếp vận dụng kiến thức ngay tại cơ sở./.