Quản lý di biến động của nhân dân tại địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1393 ngày 27.7.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc quản lý di biến động của nhân dân tại địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn