Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

– Nghị quyết của HĐND thị xã Bắc Kạn về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 – chi tiết tại đây.