Quy hoạch phát triển KTXH thị xã Bắc Kạn đến năm 2020

Quyết định về việc Quy hoạch phát triển KTXH thị xã Bắc Kạn đến năm 2020 – Chi tiết tại đây.