QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1416/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2025

Nguồn: QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn