QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2777/QĐ- UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố