KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm ” Vì người nghèo ” năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 187/KH-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm ” Vì người nghèo ” năm 2023

Nguồn: UBND thành phố