KẾ HOẠCH Vận động ủng hộ ” Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 228/KH-BCTNCT Vận động ủng hộ ” Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố