Quyết định phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Xem Quyết định phê duyệt Chương trình tại đây: QĐ 1168.pdf