QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 05/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn