Quyết định số 1838/QĐ -XPVPHC ngày 01 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Xem chi tiết tại đây:Quyết định số 1838 QĐ -XPVPHC ngày 01 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ