QUYẾT ĐỊNH số 2969/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2969/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố