QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn