QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 463/QĐ-BCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn