CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, sử dụng ứng dụng VNeID 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 760/TCTTKĐA V/v tuyên truyền, sử dụng ứng dụng VNeID 

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn