QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 429/QĐ-HĐPH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn