THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 17/TB-UBND Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Biên bản Về việc họp đánh giá hồ sơ, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn