Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Bắc Kạn