Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tăng cường năm 2018, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thị xã Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Quyết định1580_Ngày 26.7.2018_ĐC Kế hoạch tăng cường (1).pdf