QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 700/QĐ-UBND Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn