QUYẾT ĐỊNH về viêc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ( lần 2 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 3480/QĐ-UBND về viêc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ( lần 2 )

PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (Lần 2)

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn