QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 1866/QĐ-UBND Về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật

Nguồn: UBND thành phố