THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 130/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố

Nguồn: UBND thành phố