THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT tại khu dân cư khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 162/TB-TTDVBĐGTS ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT tại khu dân cư khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn