Quyết định về việc phê duyệt Đề án về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem văn bản tại đây: Văn bản chỉ đạo tuyên truyền thực hiện QĐ 1131 hỗ trợ doanh nghiệp.pdf

                                    QĐ 1131 của tỉnh.pdf