QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Kạn năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1114/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố