QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm giao biên chế công chức, tổng số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022 /NĐ-CP cho các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 3574/QĐ-UBND Về việc tạm giao biên chế công chức, tổng số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022 /NĐ-CP cho các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn