Sở Tư pháp kiểm tra công tác văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 29/6, Đoàn công tác do đồng chí Hà Thị Đào – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại thành phố Bắc Kạn. Dự có đồng chí Nguyễn Duy Diệp- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

          Báo cáo công tác văn bản quy phạm pháp luật của thành phố nêu rõ: Trong năm 2021 và sáu tháng đầu năm 2022, công tác văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn ngày càng được quan tâm, chú trọng, từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của thành phố, góp phần phục vụ tích cực cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và triển khai thực hiện; yêu cầu các xã, phường tổ chức thực hiện tại địa phương, định kỳ cuối năm báo cáo về UBND thành phố để tổng hợp kết quả thực hiện, qua đó phát hiện các sai sót, tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời.

Từ năm 2021 đến nay, có 05 văn bản QPPL (Quyết định) do UBND thành phố ban hành; có 05/05 văn bản được xem xét, thông qua dự thảo trước khi Chủ tịch UBND ký ban hành văn bản QPPL. Số văn bản phát hiện có dấu hiệu trái pháp luật: 0 văn bản. Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo văn bản QPPL được cơ quan soạn thảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 138 của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Các báo cáo thẩm định được phòng Tư pháp thành phố thực hiện đảm bảo đúng quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn, nội dung. Các văn bản QPPL ban hành được đăng trên tải trên Cổng TTĐT thành phố.

Mục đích kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và công tác pháp chế tại địa phương. Trên cơ sở đó, đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác văn bản QPPL, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của Sở Tư pháp tỉnh đã đi kiểm tra trực tiếp các văn bản do HĐND, UBND phường Xuất Hóa ban hành và các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng, ban hành văn bản của địa phương./.

                   Đặng Tuyết