Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 356/UBND-KT V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp

Nguồn: UBND thành phố