CÔNG VĂN số 358/UBND-KT V/v Triển khai đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 358/UBND-KT V/v Triển khai đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

Nguồn: UBND Thành phố