Công văn V/v dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079

Xem nội dung chi tiết tại đây:Công văn số 389 UBND-LĐTBXH V/v dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079 

Công văn số 150. BHXH-CNTT V.v dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079