Tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác phòng chống COVID-19