Tập huấn công tác tôn giáo và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về tôn giáo

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh truyền đạt và tổ chức nghiên cứu các nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chính sách của Đảng ta về tôn giáo; quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 92 của Chính phủ về tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình đảm bảo an ninh tôn giáo hiện nay; công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; một số vấn đề liên quan đến nhân quyền, đối ngoại tôn giáo.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo những kiến thức cơ bản về công tác tôn giáo, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và công tác vận động quần chúng vùng đồng bào có đạo trong tình hình mới, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, góp phần ổn định chính trị và quốc phòng – an ninh tại địa phương.