Thành phố Bắc Kạn: Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho giáo viên

Ngày 29/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 theo hình thức trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm

          Trong 01 ngày, các học viên được học tập những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; tình hình thời sự thế giới và trong nước, trong tỉnh; những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương và một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của ngành Giáo dục…

Đây là hoạt động được thành phố Bắc Kạn tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức lý luận, chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn kịp thời cập nhật những chủ trương, đường lối của Đảng, tình hình thời sự, chính sách mới, đặc biệt là những nội dung mới liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Giáo dục trước khi bước vào năm học mới./.

                                                                                                 Hoàng Thạc