Thành phố Bắc Kạn bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho cán bộ, giáo viên

(backancity.gov.vn)-Trong 3 ngày (từ 7-9/8/2023), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị bồi dưỡng chính trị hè

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt về một số vấn đề như: Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành; Tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023; Những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương và Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động, kế hoạch của Đảng bộ thành phố. Nghị quyết số 29-NQ/Tu ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm học mới của ngành Giáo dục và Đào tạo…

Thông qua công tác bồi dưỡng chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giáo viên nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2023 – 2024,  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

Hoàng Thạc