Thành phố Bắc Kạn có 285 hộ đạt hộ sản xuất kinh – doanh giỏi các cấp, năm 2017

Trong đó, có 14 hộ đạt cấp tỉnh, 86 hộ đạt cấp thành phố và cấp xã có 185 hộ. Theo đánh giá năm 2017, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong toàn thành phố giảm so với năm 2016, nguyên nhân là do năm nay kinh tế gặp nhiều khó khăn, người chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng do giá xuống thấp, diễn biến thời tiết phức tạp và mức tiêu chuẩn đánh giá đạt sản xuất kinh – doanh giỏi cao hơn. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Việc đổi mới các hình thức tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào ở các cấp Hội đã tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện, góp phần tác động trực tiếp, thúc đẩy phát triển các hoạt động của Hội. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất mới, tăng cường cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ… cho thu nhập từ 100 – 200 triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho không ít lao động địa phương.