Thành phố Bắc Kạn có trên 40 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao

Để thúc đẩy phát triển phong trào văn nghệ, thể thao thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh xây dựng các đội văn nghệ quần chúng và thành lập các loại hình câu lạc bộ văn nghệ, thể thao ở các xã, phường; đồng thời, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Với trên 40 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao đang hoạt động rất tích cực và hiệu quả ngoài việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc ở địa phương còn là sân chơi bổ ích ngay tại khu dân c thúc đẩy mạnh công tác xây dựng thôn, tổ văn hoá của thành phố Bắc Kạn ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Thời gian tới thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các CLB văn nghệ quần chúng hoạt động; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp tổ chức hoạt động cho các CLB; thực hiện tốt công tác xã hội hóa… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.