Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, thành phố đã kết nạp 108 quần chúng ưu tú vào Đảng, bằng 120%NQ, công nhận đảng viên chính thức cho 125 đảng viên dự bị. Hiện nay, tổng số đảng viên của đảng bộ hơn 3.490 đồng chí.

Nhờ chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng đã góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn bộ Đảng bộ đã dần đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.