Thành phố Bắc Kạn giao ban công tác quản lý đất đai

Hội nghị đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2017, rà soát lại các công trình trên địa bàn 8 xã, phường, thảo luận thống nhất về trình tự lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng thời chỉ ra những hạn chế khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai cần tháo gỡ. Bên cạnh những kết quả đạt được thì những tồn tại trong lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ lớn.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Đinh Quang Tuyên chủ tịch UBND TP đánh giá quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay là tương đối ổn, khá chặt, tuy nhiên cần lưu ý về yếu tố thời gian, tăng cường công tác phối hợp trong công tác cấp giấy chứng nhận, nâng cao công tác cải cách hành chính. Các đơn vị tập trung rà soát và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm nhiệm vụ trong những tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình, mục tiêu đề ra.