Thành phố Bắc Kạn hơn 300 đảng viên nhận huy hiệu Đảng

 Đây là đội ngũ đảng viên luôn nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động ở cơ sở, tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn. Đảng bộ thành phố Bắc Kạn hiện có hơn 3.498 đảng viên sinh hoạt tại  35 tổ chức cơ sở đảng. Cùng với việc tôn vinh những đảng viên có tuổi đảng theo quy định, từ đầu năm đến này, toàn đảng bộ đã kết nạp được 105 đảng viên mới đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và năng lực chỉ đạo, điều hành của các địa phương./.