Thành phố Bắc Kạn họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Chiều 26/4, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì buổi làm việc giữa UBND thành phố với các cơ quan, đơn vị và các xã, phường về: Phân tích, đánh giá kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC, chỉ số chuyển đổi số, việc thực hiện đề án 06 của thành phố Bắc Kạn năm 2022 và quý I, năm 2023; bàn giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao các chỉ số xếp hạng của thành phố năm 2023.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Bắc Kạn phát biểu kết luận cuộc họp

Theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND thành phố xếp thứ 7/8 với số điểm 81,81/100. Trong đó điểm điều tra xã hội học là 12,46/14 xếp thứ 5/8 huyện, thành phố. Một số lĩnh vực điểm đạt được của thành phố còn thấp như: cải cách tài chính công, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền về CCHC chưa đa dạng, phong phú; một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời cập nhật, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, công tác thực hiện tự chủ tài chính chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn so với quy định; cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC một số đơn vị chưa đảm bảo…

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường đã trao đổi thẳng thắn những hạn chế về các chỉ số, trong đó phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến những chỉ số này giảm, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao Chỉ số CCHC của thành phố như: Thực hiện các hình thức tuyên truyền đang dạng, phong phú về công tác CCHC; thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng thời gian theo quy định của tỉnh; cập nhật, công khai thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC; tình trạng để hồ sơ quá hạn; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc yêu cầu cơ quan thường trực Phòng Nội vụ bám sát Sở Nội vụ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác CCHC; về công tác báo cáo cần thực hiện đầy đủ, kịp thời; thành lập tổ giúp việc để hỗ trợ các xã, phường về công tác CCHC, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng về thực hiện nhiệm vụ CCHC; rà soát những tồn tại hạn chế, giao nhiệm vụ cụ thể và thời hạn cho các bộ phận, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong thực hiện công tác CCHC; Công an thành phố tiếp tục chủ động tham mưu, có kế hoạch cụ thể trong thực hiện đề án 06; bố trí nhân lực vào lĩnh vực công nghệ thông tin; sớm đưa Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố đi vào hoạt động; tập trung ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác CCHC…

Hoàng Thạc