KẾ HOẠCH Thực hiện chỉ thị số 20- CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 117/KH-UBND Thực hiện chỉ thị số 20- CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

Nguồn: UBND thành phố