CÔNG VĂN V/v Tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ; 137 năm ngày quốc tế Lao động; 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 712/UBND-VHTT V/v Tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ; 137 năm ngày Quốc tế Lao động; 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguồn: UBND thành phố