CÔNG VĂN V/v triển khai khám, sàng lọc cho trẻ em mắc bệnh tim năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 702/UBND-LĐTBXH V/v triển khai khám, sàng lọc cho trẻ em mắc bệnh tim năm 2023

Nguồn: UBND thành phố