Thành phố Bắc Kạn kiểm tra GDQP – AN

 

Để đảm bảo về công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng trên địa bàn, thành phố Băc Kạn đã tổ chức kiểm tra GDQP – AN tại 3 đơn vị xã Dương Quang, Xã Nông Thượng, trường THPT dân tộc Nội trú.

 

Kiểm tra GDQP –AN tại trường THPT dân tộc Nội trú

 

Kiểm tra bài điều lệnh đội hình đội ngũ tại trường THPT dân tộc Nội trú

 

Tại 3 đơn vị kiểm tra, Hội đồng GD QP-AN thành phố Bắc Kạn đã kiểm tra việc quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; kiểm tra kế hoạch giảng dạy, trang thiết bị dạy học, thao trường bãi tập cho môn giáo QP-AN. Qua kiểm tra cho thấy 3 đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, các thành viên trong Hội đồng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được đảm bảo, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP_AN đối tượng 4 cấp xã  theo đúng quy định, công tác giáo dục QP-AN cho quần chúng nhân dân và học sinh được hội đồng giáo dục QP-AN tuyên truyền phổ biến sâu rộng.