Thành phố Bắc Kạn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(backancity.gov.vn) – Trong năm 2023, UBND thành phố Bắc Kạn đã tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, đẩy mạnh thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX, đơn vị kinh doanh được đầu tư, phát triển; kịp thời giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp, HTX.

Bộ phận “một cửa”  trên địa bàn thành phố hoạt động hiệu quả, tạo sự thuận lợi trong giải quyết TTHC cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp

Thành phố đang nỗ lực tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm cải thiện các chỉ số thành phần như: Chỉ số gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý;không ngừng nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ. Thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật các quy định về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, các thủ tục về thuế, đấu thầu; bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực của Nhà nước cho các doanh nghiệp.

Thành phố cũng tổ chức hoạt động hiệu quả Bộ phận “một cửa” nhằm cung cấp thông tin và thực hiện các dịch vụ công, tạo sự thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp. Công bố công khai thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư… trên trang website, bộ phận “một cửa” thành phố và các xã, phường./.

Minh Cường