Thành phố Bắc Kạn phấn đấu tỷ trọng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, XDCB đạt 38,4%

Phần lớn các hoạt dộng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu tập trung tại các phường nội thị của thành phố. Nhờ hoạt động có hiệu quả đã thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Các sản phầm công nghiệp của thành phố chủ yếu là may công nghiệp, chế chiến nông lâm sản sau thu hoạch và gia công cơ khí…trong cơ cấu kinh tế.

 Năm 2015 giá trị thu nhập công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 261 tỷ đồng, chiếm 38,2% trong cơ cấu kinh tế. Năm nay để tăng lên 38,4%, Thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp thường xuyên quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, áp dụng các quy trình sản xuất và quản lý tiên tiến để tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Địa phương chủ động phối hợp có hiệu quả với các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, có hướng đầu tư sản xuất các loại hàng hóa mũi nhọn và từng bước mở rộng quy mô các xưởng sản xuất. Địa phương tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn tăng cường công tác vận động, xúc tiến đầu tư để thu hút doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm nội địa ./.