Thành phố Bắc Kạn tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng

(backancity.gov.vn) – Trong năm qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng luôn được thành phố Bắc Kạn quan tâm

Năm 2023, cấp ủy các cấp thành phố Bắc Kạn đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 34 tổ chức đảng. Tiến hành đình chỉ sinh hoạt đối với 1 cấp ủy viên; xem xét thi hành kỷ luật cảnh cáo và khiển trách đối với 2 đảng viên. UBKT các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 34 tổ chức đảng, tiến hành đình chỉ sinh hoạt đảng 7 đảng viên, thi hành bằng hình thức khai trừ đối với 1 đảng viên.

Việc tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần quan trọng, giúp thành phố thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng./.

Minh Cường